ESI Grip - MTB Extra Chunky Grey

Code ES-GCKGY
Description ESI Grip - MTB Extra Chunky
Grey


Light & Motion Vibe 250
LM856-0664-A

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692

WTB - Riddler 700C x 45 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0695